Dr. Koray Tuncer

Doğum yeri: İstanbul
Doğum yılı: 1964
Medeni durumu: Evli, bir çocuk babası
İş Adresi: İstanbul Memorial Hastanesi - Şişli
Web sayfası: http://drkoray.com

Öğretim, Eğitim ve Çalışma Hayatı:

1970-1971: Yıldıztabya İlkokulu - Gaziosmanpaşa - İstanbul
1971-1973: Dörtyol İlkokulu - Gaziosmanpaşa - İstanbul
1973-1975: Merter İlkokulu - İstanbul
1975-1982: İstanbul Erkek Lisesi
1982-1988: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
1985: Kantonsspital Aarau Anesteziyoloji Yaz Stajı (3 ay) - Aarau - İsviçre
1987: Kantonsspital Münsterlingen İç Hastalıkları Yaz Stajı (2,5 ay) - Münsterlingen - İsviçre
1989-1993: İç Hastalıkları İhtisası - SSK Okmeydanı Hastanesi - İstanbul
1993: Zorunlu hizmete başlama - Darende Devlet Hastanesi - Malatya
1993: Bedelli Askerlik Hizmeti (2 ay)
1994: Zorunlu Hizmete devam - Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi - İstanbul
1995-1998: İç Hastalıkları Kliniğinde Başasistanlık - Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi - İstanbul
1998-1999: Gastroenteroloji Yan Dal İhtisası - Haydarpaşa Numune Hastanesi - İstanbul
1999-2003: Gastroenteroloji Yan Dal İhtisası - Ege Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı - İzmir
2003: Özel Yunus Emre Hastanesi - İstanbul
Haziran 2009: İstanbul Memorial Hastanesi

Üye olunan meslek kuruluşları:

Türk Tabipler Birliği
Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği
Türk Gastroenteroloji Derneği

Bilinen yabancı dil:

Almanca, Ingilizce

Meslek dışı ilgi alanları:

Bilgisayar, Fotoğraf, Elektronik

YURT DIŞI YAYINLARI:

1. Tuncer K, Akarca US, Aktaş EÜ, İlter T, Musoğlu A. Detection of a Foreign Body during Laparoscopy for Differential Diagnosis in a Patient with Ascites. Endoscopy 2004; 36: 92.
2. Tuncer K, Alkanat M, Musoğlu A, Aydın A. Gastritis Cystica Polyposa Found in an Unoperated Stomach: An Unusual Case Treated by Endoscopic Polypectomy. Endoscopy 2003; 35: 882.
3. Tuncer K, Özütemiz Ö. An Unusual complication of esophageal variceal band ligation: Iatrogenic esophageal foreign body. Endoscopy 2003; 35: 460.
4. Bayramiçli OU, Tuncer K, Dolapçıoğlu C. Plummer-Vinson Syndrome presenting with an esophageal stricture. J. Clin Gastroenterol 1999; 29: 291-92.
5. Bayramiçli OU, Yavuzer D, Dolapçıoğlu C, Şensu S, Tuncer K. Granulomatous gastritis due to taeniasis. J. Clin Gastroenterol 1998; 27: 351-52.

YURT İÇİ YAYINLARI:

1. Tuncer K, Özütemiz Ö. Sanal Kolonoskopi. Güncel Gastroenteroloji 2003; 7 (1): 43-49.
2. Tuncer K, Kılınçsoy N, Lebe E, Demirağ K, Öütemiz Ö, Bor S, İlter T. Perkütan endoskopik gastrostomi sonuçlarımız: 49 olgunun irdelenmesi. Akademik Gastroenteroloji 2003; 2 (2): 64-68.
3. Ersin S, Bor S, Makay Ö, Tuncer K, Yararbaş Ö. Gasroözofageal reflü hastalığında laparoskopik cerrahi. Çağdaş Cerrahi Dergisi 2003; 17 (1): 39-44.
4. Tuncer K, Mermut C, Özütemiz Ö. Hiatal herni poşundaki Mallory-Weiss yırtığına hemoklips uygulaması. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2002; 1: 63.
5. Dolapçıoğlu C, Kavaklı B, Tuncer K, Kılıç D, Aktunç E, Gümüş M, Aktaş S, Yayla A. Cushing Sendromu ile seyreden bir sürrenal karsinom olgusu. Olgusu. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 1997; 7: 656-59.
6. Kavaklı B, Tuncer K, Özcan A, Aktunç E, Aktaş S, Ertürk S, Yayla A. Diabetes Mellitus'ta mide boşalma süresinin ultrasonografi ile saptanmasi.Okmeydanı Eğitim Hastanesi Bülteni 1996; 14:72-5.
7. Tuncer K, Dönmez M, Kavaklı B, Yayla A. Tip II diabetiklerde acarboz'un etkinliği. Okmeydanı Eğitim Hastanesi Bülteni 1996; 14: 76-8.
8. Kavaklı B, Dolapçıoğlu C, Aktaş S, Tuncer K, Gürkan E, Yavuzer D, Yayla A, Karadayı N. Sekonder amiloidozisle seyreden bir Behçet olgusu. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 1995; 6: 557-59.
9. Kavaklı B, Tuncer K. Multiple miyeloma. Okmeydanı Hastanesi Bülteni 1995; 13: 30-33.
10. Kavaklı B, Tuncer K, Pınar G, Ertürk S, Yayla A. Diabetes mellitus olgularında hipertansiyon görülme sıklığı ve lipid profili ile ilgisi. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 1994; 5: 451-53.
11. Tuncer K, Kavaklı B, Pilli A, Yayla A. Perindopril'in antihipertansif etki ve kabul edilebilirliğinin değerlendirilmesi. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 1994; 5: 464-66.
12. Kavaklı B, Ekmekçioğlu YA, Tuncer K. Diabet ve cerrahi. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 1994; 5: 514-19.
13. Demir C, Baltaoğlu H, Tuncer K, Erdem T. Viseral abselerle birlikte seyreden bakteriyemili bir olgu. Okmeydanı Hastanesi Bülteni 1993; 11: 50-51.

YURTDIŞI ÖZET BİLDİRİLERİ:

1. Tuncer K, Çelebi A, Bor S. The effect of transdermal nicotin on gastric myoelectric activity. 12th World Congress of the International Association of Surgeons and Gastroenterologists, Istanbul, 30 October – 2 November 2002.
2. Tuncer K, Ersin S, Gilbert R, Bor S. Nissen fundoplication modifies the pressure profile and length of the lower esophageal sphincter. 12th World Congress of the International Association of Surgeons and Gastroenterologists, Istanbul, 30 October – 2 November 2002.
3. Tuncer K, Ersin S, Gilbert R, Bor S. Nissen fundoplication modifies the pressure profile and length of the lower esophageal sphincter. 10th UEGW, Geneva, 19-23 October 2002.
4. Göktaş O, Tuncer K, Kavaklı B. Effect of trombolytic therapy of streptokinase (SKZ) at acute myocardial infarction (AMI) on early T wave inversion and post-MI heart failure. Europe Region Congress, Prague, 30.06.1997.
5. Kavaklı B, Tuncer K. Effect of acarbose on lipid profile in Type II diabetes mellitus. 16th IDF Congress, Helsinki, 20-25 July 1997.
6. Tuncer K, Kavaklı B.: Effect of acarbose on HbA1c in Type II diabetes mellitus. 16th IDF Congress, Helsinki, 20-25 July 1997.
7. Dönmez M, Kavaklı B, Tuncer K. Effect of acarbose on blood glucose levels in Type II diabetics. 16th IDF Congress, Helsinki, 20-25 July 1997.
8. Aktaş S, Kavaklı B, Tuncer K. Effect of acarbose on body mass index in Type II diabetics. 16th IDF Congress, Helsinki, 20-25 July 1997.

YURTİÇİ ÖZET BİLDİRİLERİ:

1. Tuncer K, Ersin S, Gilbert R, Bor S. Antireflü cerrahi alt özofagus sfinkterinin basınç profili ve uzunluğunu düzenliyor. 19. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, 01 - 06 Ekim 2002.
2. Yılmaz N, Mermut C, Tuncer K, Lebe E, Günşar F, Ersöz G, Batur Y, Aydın A. Endoskopik tedavi uygulanan hastalarda Rockall skorunun erken rebleeding’de yeri. 19. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, 01 - 06 Ekim 2002.
3. Tuncer K, Çelebi A, Bor S. Transdermal nikotinin gastrik miyoelektrik aktiviteye etkisi. 19. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, 01 - 06 Ekim 2002.
4. Ersin S, Bor S, Makay Ö, Tuncer K, Demirbaş T, Yararbas Ö. Gastroözofageal reflü hastalığında cerrahi. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 15 – 19 Mayıs 2002.
5. Mermut C, Tuncer K, Akarca U, Ersöz G, Kılınçsoy N, Batur Y. İlaçlara bağlı karaciğer hasarının doğal seyri. 18. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, 25 - 30 Ekim 2001.
6. Yılmaz N, Tuncer K, Alkanat M, Tunçyürek M, Özütemiz Ö, Günşar F, Bor S. Barrett özofagusu olgularımızın değerlendirilmesi: Hiatus hernisi tanı hatalarına neden olabilir mi? 18. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, 25 - 30 Ekim 2001.
7. Bor S, Ersin S, Tuncer K, Günsar F, Yararbaş Ö, Çavuşoğlu H. Reflü cerrahisinde preoperatif ayrıntılı değerlendirmenin önemi. 17. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, 3 - 8 Ekim 2000.
8. Yılmaz N, Çelebi A, Tuncer K, Karasu Z, Aydın A, Tunçyürek M, İlter T, Özütemiz Ö. Opere mide kanserli olgularda endoskopi yapılma nedenleri ve bulguları. 19. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, 01 - 06 Ekim 2002.
9. Tuncer K, Kılınçsoy N, Lebe E, Demirağ K, Özütemiz Ö, Bor S. Perkütan endoskopik gastrostomi sonuçlarımız. 19. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, 01 - 06 Ekim 2002.
10. Tuncer K, Alkanat M, Musoglu A, Aydın A. Mide operasyonu geçirmemiş olguda gastritis cystica polyposa’nın endoskopik tedavisi. 19. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, 01 - 06 Ekim 2002.
11. Yılmaz N, Tuncer K, Aydın A, Özütemiz Ö, İlter T, Batur Y. Üst gastrointestinal kanama nedeni ile tetkik edilen hastalarımızın endoskopi sonuçları. 18. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, 25 - 30 Ekim 2001.
12. Tuncer K, Yılmaz N, Mermut C, Bor S, Özütemiz Ö, Tunçyürek M, Alkanat M, Aydın A. Endoskopide saptanan mide poliplerinin irdelenmesi. 18. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, 25 - 30 Ekim 2001.
13. Tuncer K, Kılınçsoy N, Bor S, Esassolak M, Özütemiz Ö. Orofarengeal tıkanmaya yol açan tümörlerde perkütan endoskopik gastrostomi. 18. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, 25 - 30 Ekim 2001.
14. Tuncer K, Mermut C, Özütemiz Ö, Ersöz G, Tekesin O, Çavuşoğlu H. ERCP’de endoskopik sfinkterotomi sıklığı artıyor. 18. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, 25 - 30 Ekim 2001.
15. Yılmaz N, Tuncer K, Ersöz G, Aydın A, Özütemiz Ö, Çolak Y, Çavuşoğlu H. Üst gastrointestinal sistem kanaması nedeniyle incelenen özofagus varisli olgularda kanama nedenleri. 18. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, 25 - 30 Ekim 2001.
16. Mermut C, Lebe E, Tuncer K, Akarca U, Batur Y. Peptik ülser kanamalarında Helikobakter pylori tayininde kullanılan üreaz testinin değeri. 18. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, 25 - 30 Ekim 2001.
17. Yılmaz N, Tuncer K, Musoğlu A, Aydın A. Gluten enteropatili olgularımızın değerlendirilmesi. 18. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, 25 - 30 Ekim 2001.
18. Mermut C, Tuncer K, Ersöz G, Özütemiz Ö, Tekesin O. Endoskopik sfinkterotomi sonrasında restenoz saptanan olgularımızın özellikleri. 18. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, 25 - 30 Ekim 2001.
19. Akarca US, Özmüş A, Mete H, Evran S, Okutucu B, Tuncer K, Batur Y. Çeşitli kronik karaciğer hastalıklarında karaciğer dokusunda helikobakter varlığı. 4. Ulusal Hepatoloji Kongresi, İstanbul, 14 – 16 Haziran 2001.
20. Tuncer K, Tekin F, Üstün S, Akarca US. Kolestaz bulgusu olan bir toxocariasis olgusu. 17. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, 3 - 8 Ekim 2000.
21. Mermut C, Tuncer K, Yılmaz N, Aydın A, Özütemiz Ö, Günşar F, Alev M, Çavuşoğlu H. Polip saptanmasında splenik fleksuraya kadar yapılan kolonoskopinin yeterliliği. 17. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, 3 - 8 Ekim 2000.
22. Tuncer K, Mermut C, Yılmaz N, Karasu Z, Aydın A, Bor S, Yıldız C, Çavuşoğlu H. Kolon poliplerinin lokalizasyon ve büyüklüklerinde zamanla olan degişiklikler. 17. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, 3 - 8 Ekim 2000.
23. Tuncer K, Yılmaz N, Mermut C, Bor S, Günşar F, Karasu Z, Özütemiz Ö, Çavuşoğlu H, Batur Y. Peptik ülser kanamasında acil endoskopik skleroterapi deneyimimiz. 17. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, 3 - 8 Ekim 2000.
24. Mermut C, Yılmaz N, Tuncer K, Günşar F, Aydın A, Özütemiz Ö, Musoğlu A, Batur Y. Midedeki kanın ve nonsteroid-antienflamatuvar ilaç kullanımının üreaz testine etkileri. 17. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, 3 - 8 Ekim 2000.
25. Kendir T, Dolapçıoğlu C, Tuncer K, Bölükbaş C, Akbayır N, Sökmen M, Dalay R, Övünç O. HNH endoskopi ünitesinde saptanan kolon divertiküllerinin irdelenmesi. 16. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, 10 - 15 Ekim 1999.
26. Dolapçıoğlu C, Kendir T, Tuncer K, Bölükbaş C, Sökmen M, Dalay R, Övünç O. Portal hepatisteki tüberküloz lenfadenopati basısına bağlı portal hipertansiyon olgusu. 16. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, 10 - 15 Ekim 1999.
27. Dolapçıoğlu C, Kendir T, Tuncer K, Bölükbaş C, Sökmen M, Dalay R, Övünç O. Tip B Niemann-Pick hastalığı: Bir olgu sunumu. 16. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, 10 - 15 Ekim 1999.
28. Kavaklı B, Ulus IH, Tuncer K, Dolapçıoğlu C, Sargın M, Aktaş S, Gümüş M, Şendag H, Ertürk S, Yayla A. Selektif COX-2 inhibisyonu otoimmun diabet gelişimini önler mi? XXI. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 29 Eylül – 3 Ekim 1998. (Yazılı Bildiri Ödülü)
29. Kılıç D, Gümüş M, Aktunç E, Aktas S, Tuncer K, Dolapçıoğlu C, Şendag H, Ertürk S, Kavaklı B, Yayla A. Diyabetik hastalarda hipomagnezemi sıklığı ve komplikasyonlarla ilişkisi. XXI. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 29 Eylül – 3 Ekim 1998.
30. Aktas S, Gümüs M, Kılıç D, Tuncer K, Kavaklı B, Ertürk S, Yayla A. Angiotensin II reseptör blokeri losartan potasyum’un diabetik hastalardaki mikroalbüminüri, HbA1c ve kan basıncı üzerine etkileri. XXI. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 29 Eylül – 3 Ekim 1998.
31. Gümüş M, Aktaş S, Aktunç E, Kılıç D, Yıldız G, Tuncer K, Dolapçıoğlu C, Kavaklı B, Ertürk S, Yayla A. Angiotensin II reseptör antagonisti losartan potasyum’un diabetes mellitus’lu hastalarda kan lipid düzeylerine etkisi. XXI. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 29 Eylül – 3 Ekim 1998.
32. Tuncer K, Kılıç D, Bayramiçli O, Dolapçıoğlu C, Şendağ H, Ertürk S, Yayla A, Karadayı N. Perkütan karaciğer biyopsisi endikasyonları histopatolojik bulgular ile uyumlu mu? 15. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, İstanbul, 12 - 16 Eylül 1998.
33. Işık B, Bayramiçli O, Tuncer K, Dolapçıoğlu C, Şendağ H, Kılıç D, Kavaklı B, Yayla A. Diabetes mellitus ve kolelitiazis ilişkisi. 15. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, İstanbul, 12 - 16 Eylül 1998.
34. Kılıç D, Tuncer K, Bayramiçli O, Dolapçıoğlu C, Irmak R, Şendağ H, Şensu S, Aktaş S, Kavaklı B, Yayla A. Merkezimizde tanı konulan mide kanserlerinin sınıflaması. 15. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, İstanbul, 12 - 16 Eylül 1998.
35. Bayramiçli O, Tuncer K, Dolapçıoğlu C. Servikal özofagus striktürü Plummer-Vinson sendromunun bir parçasi olabilir mi? 15. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, İstanbul, 12 - 16 Eylül 1998.
36. Şendağ H, Bayramiçli O, Kahraman H, Tuncer K, Karadayı N, Yayla A. Sister Mary Joseph nodülü ve pankreas kanseri. 14. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Mersin, 28 Eylül – 3 Ekim 1997.
37. Bayramiçli O, Şendağ H, Irmak R, Tuncer K, Karadayı N, Hepdokuyucu S, Yayla A. Üst GİS endoskopisi ve Helicobacter pylori sıklığı. 14. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Mersin, 28 Eylül – 3 Ekim 1997.
38. Bayramiçli O, Dolapçıoğlu C, Tuncer K, Yavuzer D, Şensu S, Tekçe M, Yayla A. Teniazise bağlı granülomatöz gastrit. 14. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Mersin, 28 Eylül – 3 Ekim 1997.
39. Tuncer K, Bayramiçli O, Gürkan E, Güdücü N, Kavaklı B, Şendağ H, Yayla A. Hellp sendromu: İnsidansı artıyor mu, yoksa daha çok mu tanı konuyor? II. Ulusal Hepatoloji Kongresi, İstanbul. 4-7 Haziran 1997.
40. Kavaklı B, Tuncer K, Özcan A, Aktunç E, Aktaş S, Kılıç D, Ertürk S, Yayla A. Diabetes mellitus'ta mide boşalma süresinin ultrasonografi ile tayini. Uluslararasi Katılımlı 19. Ulusal Endokrinoloji ve Diabetoloji Kongresi 28-31 Mayıs 1996, İstanbul.
41. Tuncer K, Dönmez M, Kavaklı B, Yayla A. Tip II diabetiklerde acarboz’un etkinliği. Uluslararası Katılımlı 19. Ulusal Endokrinoloji ve Diabetoloji Kongresi 28-31 Mayıs 1996, İstanbul.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Beğeni 5.00 (1 Oy)