Endolüminal gastroplikasyon

Bu yöntemde endoskopist endoskop yardımıyla sütür sistemini gastroözofageal bileşkeye yaklaştırır. Sonra sfinkterin altında bir seri bitişik dikişler atılır. Bu dikişler karşılıklı olarak birleştirilerek bir pli oluşması saşlanır. Bu pliler mideden özofagusa reflüyü azaltır. Olgunun durumuna göre klinisyen birden fazla pli oluşturabilir.

endocinch1 endocinch2 endocinch3 endocinch4 endocinch5
Bard® EndoCinchTM prosedürü

 

Shahrier ve ark (1), GÖRH'na bağlı ekstraözofageal bulguları (öksürük, wheezing, ses boğukluğu) olduğu düşünülen olgularda BARD EndoCinch cihazı ile endolüminal gastrik plikasyon uygulamışlardır. Bu araştırıcılar reflüye bağlı semptomların medikal tedaviye suboptimal yanıt verdiğini vurgulamış ve reflü için uygulanacak "bariyer" tedavisinin bu durumda daha etkili bir tedavi olacağını varsaymışlardır. Çalışmanın amacı, endoskopik tedavi sonrası GÖRH ve pulmoner semptomların ölçülmesidir.

Haftada 3 kez veya daha fazla heartburn yakınması ve pulmoner semptomları olan (%81 öksürük, %47 wheezing, %13 ses boğukluğu) 32 olguya endoskopi, özofageal pHmetri ve semptom skoru ölçümü yapılmıştır. Olgular 1, 3, 6, 9 ve 12. ayda kontrol edilmiştir. Olguların %75'inde heartburn hergün oluyordu, %88 PPİ idame tedavisi alıyordu, %41 olguda > 2cm2'lik hiatus hernisi mevcuttu ve %19 olguda eroziv özofajit vardı. Bazal intraözofageal asit etkisi %14,2 idi. Altıncı ayda bazal 2,3 olan heartburn skoru 1,1'e gerilemişti (3=hergün, 0=yok). Olguların %25'inde pulmoner semptomlar devam ederken, %6 wheezing, %9 öksürük devam ediyordu. Bir olguda kanama şeklinde ciddi bir yan etki saptanmıştı.

Araştırmacılar bu tedavinin GÖRH ve ona eşlik eden pulmoner semptomlarda etkili olabileceği kanısına varmışlar. Fakat randomize kontrollü çalışmalar ve yeterli uzunlukta bir takip ile sonuçların doğrulanması gerektiğini bildirmişlerdir.

Endoskopik enjeksiyon tedavisi: Enteryx®

Enteryx® (etilen-vinil-alkol-polimeri) vücutla uyumlu, radyoopak markeri olan bir polimer olup, enjekte edilene dek sıvı formda bulunur; enjeksiyondan sonra polimerize olarak katı forma dönüşür. Floroskopi eşliğinde 4-8 cc AÖS'nin derin submukozal ve kas tabakasina enjekte edilerek uygulanır.

Lehman ve ark. (2) tarafından yapılan çalışmada, hafif-orta şiddette reflüsü olan 85 olguya polimer uygulanmıştır. Otuzdört olgu 12 aylık takibi tamamlamış, 24 saatlik intraözofageal pHmetri ölçümünde pH <4 oranı %9,5'tan %7'ye gerilemiştir. Olguların %38'inde intraözofageal asit etkisi normalleşmiştir. Fakat 12 aylık pH skorları 6. aydaki kontrollerden yüksek bulunmuştur. Bu bulgu, intraözofaegal asit etkisi normalleşmesinin olguların küçük bir kısmında olduğunu düşündürmektedir. Olguların daha büyük bir yüzdesinde semptomatik düzelme sağlanmıştır. Semptom düzelmesi ile pH normalizasyonu arasındaki uyumsuzluğun daha ileri araştırmalarla incelenmesi gereklidir.

AÖS'nin endoskopik güçlendirilmesi (Gatekeeper sistemi)

Bu endoskopik antireflü yönteminde hidrojel protez enjeksiyonu yapilarak, genişlediğinde, AÖS'nde yumusak bir pli şeklinde bariyer oluşturur.

Flockens ve ark.(3), PPİ tedavisine yanıt veren hafif-orta şiddette reflü yakınması olan 40 olguda pH skorunu bazal, 1. ay (31 olgu) ve 6. ayda (16 olgu) ölçmüşlerdir. Diğer endoskopik antireflü tetkiklerde olduğu gibi semptom skoru düzelmiş, fakat intraözofageal asit etkisi işlemden minimal etkilenmiştir. Ek olarak, 1 olguda farenks perforasyonu, 1 olguda da protezin çıkarılmasını gerektirecek uzamış kusma seklinde 2 ciddi yan etki ortaya çıkmıştır.

Kaynaklar

 

  • Shahrier M, Raijman I, Starpoli AA, et al. Endoluminal gastroplication (ELGP) improves acid-related pulmonary symptoms in GERD patients. Gastroenterology. 2002;122:P-27. [Abstract #263]
  • Lehman GA, Aisenberg J, Cohen LB, et al. Improvement in esophageal pH probe studies after Enteryx therapy for GERD. Gastrointest Endosc. 2002;55:A461.
  • Flockens P, Costamagna G, Gabbriella A, et al. Endoscopic augmentation of the lower esophageal sphincter (LES) for the treatment of GERD: Multicenter study of the Gatekeeper reflux repair system. Gastrointest Endosc. 2002;55:A462.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Beğeni 0.00 (0 Oy)